2011, മാർച്ച് 2, ബുധനാഴ്‌ച

പുതിയ സുഹൃ ത്തുബന്ധങ്ങള്‍

നന്മയിലേക്കുള്ള യാത്രകിടയില്‍ വന്നെത്തുന്ന പുതിയ കണ്ടുമുട്ടലുകള്‍
യാത്രനുമാതുക്കായി യുള്ള കാത്തിരിപ്പുകള്‍

ഒറ്റക്കും ....... കുടുംബമായും


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ